+ 34 933 621 698

+ 34 663 756 402

info@urbeabogados.com

Necessito consentiment del pare o de la mare? Canvi domicili – Canvi d’escola – Teràpies Jurisprudència 2019

  1. Sentencias
  2. Necessito consentiment del pare o de la mare? Canvi domicili – Canvi d’escola - Teràpies Jurisprudència 2019

 

1.El divorci i els conflictes sobre responsabilitat parental: consentiment dels progenitors

La separació o el divorci dels pares comporta moltes vegades a l’enfrontament sobre decisions que afecten directament als seus fills. El fet que un tingui la guarda i custodia i l’altre no, o que la tinguin compartida, no vol dir que poden fer el que vulguin sense comptar amb l’opinió i decisió de l’altre. I es requereix el consentiment de l’altre.

 

2. No es pot confondre la custòdia amb la responsabilitat parental (patria potestat), i verificar si cal el consentiment dels progenitors

 

L’ Article 156 del Codi Civil defineix què s’entén per patria potestad, i es refereix a totes aquelles qüestions que afecten a la vida dels fills i que no es poden considerar o entrar dins el marc d’actes de vida quotidiana. Són totes aquelles qüestions que suposen una transcendència en la vida dels fills, i que cal el consentiment d’ambdós progenitors.

Veiem alguns exemples més habituals. Les sentències citades les hem de Doctrina judicial sobre dret de família a Catalunya de l’advocat José Antonio García González, membre de la Junta executiva de l’SCAF, editorial Atelier, Edició 2019.

  • L’ elecció de l’escola o el canvi d’escola

La Sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona, Secció 18ª, de 28 de febrer de 2019 “opta pel centre educatiu més pròxim al domicili dels progenitors.”

 

  • L’educació religiosa (de fet, al moment de confeccionar un pla de parentalitat en cas de divorci o separació, és recomanable recollir si és el cas, aquests aspectes)

La Sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona, Secció 12ª de 14 de març de 2019, estableix que “en no haver-se batejat al fill, no tenir aquesta voluntat els progenitors i que un dels dos centres garanteix millor en particular l’ensenyament de la menor, opta per l’escola pública i no per la concertada religiosa.”

 

  • Participació dels fills en actes religiosos (bateig, comunió, confirmació, altres)

 

  • Intervencions mèdiques, quirúrgiques, estètiques

La Sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona, Secció 12ª de 17/10/2018 fa referencia a la vacuna del papil·loma (VPH). “Valorant que l’administració de la vacuna del papil·loma humà no suposa capa tac a la integritat física de la menor, i sent molt més grans els beneficis derivats d’ella, s’atribueix al pare la facultat de decisió respecte a l’administració de la vacuna a la filla comuna”.

 

  • Tractaments com teràpies psicològiques o psiquiàtriques

La Sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona, Secció 12ª de 5/02/2019 posa sobre la taula la controvèrsia “per tal que un menor amb síndrome d’Asperger iniciï una teràpia d’estimulació sensorial i segueixi la seva educació en una unitat se suport a l’educació escolar en un altre centre educatiu” La Sentència resolt favorablement atenent al major interés del menor.

 

  • Activitats extraescolars dels fills si comporten algun tipus de risc (podeu veure els nostres comentaris aquí).

La Sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona, Secció 12ª, de 31/01/2019 resolt un conflicte sobre la participació d’un menor en l’activitat dels Castells. “Es deixa sense efecte l’autorització del pare, perquè les filles que no han complert l’edat de 12 anys, participin en l’ activitat castellera sense autorització de la seva mare”.

 

  • Trasllats i viatges a l’estranger, documentació (passaports, DNI, NIE)

La Sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona, Secció 18ª de 10/04/2019,  “admet el permís per demanar passaport com a conseqüència de l’arrelament de mare i fill al nostre país, es fa innecessari també acordar la prohibició de sortida del territori nacional en no haver-se acreditat cap indici de la intenció de l’actora d’anar-se’n a un altre país”.

 

La Sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona, de 13/05/2019 “només admet el canvi d’empadronament si és més beneficiós pel menor en algun aspecte”.

 

  • El canvi de domicili habitual del fill fora de la ciutat o inclús a l’estranger

 

Aquests són els exemples més habituals que comporten la discrepància entre els progenitors o tutors, que si no aconsegueixen resoldre el conflicte de mutu acord i mediant sobre aquestes qüestions, caldrà recórrer l’empara dels jutjats per tal que decideixi el Jutge si aquell acte o activitat s’autoritzarà o no perquè la pugui realitzar el menor. L’autorització del Jutge substituirà el consentiment del progenitor que estava en desacord.

És important que abans de prendre una decisió que afecta directament a la vida del menor i que es troba immersa dins l’àmbit de la responsabilitat parental, i vegis que l’altre progenitor no hi està d’acord, si mostra o no el seu consentiment, i en tot cas,  consultis i trobis assessorament legal, que nosaltres et proporcionem des d’Urbe Abogados, per tal d’evitar possibles enfrontaments judicials posteriors.

 

Otras noticias

×